Klachtenprocedure

Dutch Dance Music Academy

Klachtenprocedure consument

Artikel 1: Definities

 • Dutch Dance Music Academy gevestigd te Wijchen.
 • Klager: een deelnemer aan een opleiding of training van de Dutch Dance Music Academy of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer.
 • Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij de Dutch Dance Music Academy of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 • Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 • Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.
 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.


Artikel 2: Indienen van een klacht

 • De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van de Dutch Dance Music Academy via het e-mail adres info@dutchdancemusicacademy.nl of per post naar Saltshof 3069 6604 GK te Wijchen.
 • Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.


Artikel 3: Behandeling van de klacht

 • De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 5 dagen.
 • De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 • Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.


Artikel 4: Uitspraak

 • Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 • Klachten worden binnen vastgestelde termijn van 2 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen vastgestelde termijn van 2 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer de directie van de Dutch Dance Music Academy verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
 • Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Algemeen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.


Artikel 5: Bewaartermijnen

 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en worden voor de duur van 1 jaar bewaard.

Artikel 6: Ingangsdatum

 • Deze regeling gaat in op 18-07-2022.