Privacyverklaring Dutch Dance Music Academy

Algemene Voorwaarden

Dutch Dance Music Academy

Artikel 1 – Definities

 • 1.1 DDMA: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “DDMA” de eenmanszaak Dutch Dance Music Academy.
 • 1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie DutchDanceMusicAcademy.nl een overeenkomst heeft gesloten aangaande een product, opleidingstraject of dienst.
 • 1.3 Lid: De (rechts)persoon met wie DutchDanceMusicAcademy.nl een overeenkomst heeft gesloten aangaande de DutchDanceMusicAcademy.nl Community.

 • 1.4 Diensten: De door DDMA te verlenen diensten zoals beschreven op www.dutchdancemusicacademy.nl waaronder, alle opleidingstrajecten, het verschaffen van toegang tot de DDMA Community met het doel de alle vakkennis te krijgen over DJ-en en muziek productie.
 • 1.5 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen DutchDanceMusicAcademy.nl en klant op grond waarvan DutchDanceMusicAcademy.nl diensten verleent aan klant.
 • 1.6 DutchDanceMusicAcademy.nl Community: Het leden-gedeelte van DutchDanceMusicAcademy.nl waar klant op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken in combinatie met andere leden.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van DDMA en op alle met DDMA gesloten overeenkomsten.
 • 2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 2.3 Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Klant kan een beroep doen op het consumentenrecht en geniet een bescherming zoals het herroepingsrecht.
 • 2.4 DDMA is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

 • 3.1 Alle aanbiedingen van DDMA, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
 • 3.2 De Overeenkomst tussen DDMA en klant komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van DutchDanceMusicAcademy.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door klant via telefoon, email of schriftelijk.
 • 3.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van DDMA ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 • 3.4 DDMA heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële klant te weigeren.


Artikel 4 – Lidmaatschap DutchDanceMusicAcademy.nl Community

 • 4.1 De Overeenkomst tussen DDMA en Lid komt tot stand door een lidmaatschapsbetaling te voldoen. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Lid via telefoon, e-mail of schriftelijk.
 • 4.2 DDMA heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Klant te weigeren.
 • 4.3 Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit gebruiker of Lid.
 • 4.4 Lidmaatschap opzegging kan steeds uiterlijk één maand vóór het einde van de Lidmaatschapsperiode in het geval van een jaar lidmaatschap. Een maandlidmaatschap kan maandelijks worden opgezegd voor het einde van de nieuwe periode. Opzegging geschiedt schriftelijk per email info@dutchdancemusicacademy.nl aan DDMA.
 • 4.5 De Overeenkomst komt tot stand voor een periode van een maand of een jaar. De overeenkomst kan door Lid tussentijds en uiterlijk 1 dag voor afloop worden verlengd.
 • 4.6 Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot de DutchDanceMusicAcademy.nl Community. Alle door DDMA verkregen informatie dient Lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door Lid beheerde (online)software. Tenzij vooraf anders vermeld.
 • 4.7 Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 1 maand na beëindiging.


Artikel 5 – Rechten en plichten DDMA

 • 5.1 DDMA spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 • 5.2 DDMA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in zijn Diensten. DDMA zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 • 5.3 DDMA kan de Diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien klant gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met DDMA.
 • 5.4 DDMA verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Klant en Lid worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van DDMA. Tenzij Klant of Lid aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant of Lid gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.


Artikel 6 – Rechten en plichten DDMA m.b.t. DutchDanceMusicAcademy.nl Community

 • 6.1 DDMA spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijden beschikbaar is.
 • 6.2 DDMA is wel verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aangeboden content in de Community. Maar is niet verantwoordelijk voor de resultaten die behaald worden door middel van de informatie uit de Community.
 • 6.3 DDMA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het Lidmaatschap. DutchDanceMusicAcademy.nl zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 • 6.4 DDMA kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community.
 • 6.5 DDMA verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Community. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 • 6.6 DDMA spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
 • 6.7 DDMA is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Gebruiker behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Community of anderen.
 • 6.8 DDMA is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de Community welke door een Lid zijn gemeld binnen de Community.


Artikel 7 - Rechten en plichten Klant

 • 7.1 Klant is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.
 • 7.2 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan info@dutchdancemusicacademy.nl door te geven indien deze van toepassing zijn op de overeengekomen dienst.


Artikel 8 - Rechten en plichten Lid

 • 8.1 Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.
 • 8.2 Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan info@dutchdancemusicacademy.nl door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.
 • 8.3 Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de Community. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.
 • 8.4 Lid zal geen gegevens plaatsen in de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.


Artikel 9 – Betaling (Klant)

 • 9.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op DDMA te verrekenen met de door DDMA in rekening gebrachte bedragen.
 • 9.2 DDMA heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 • 9.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door DDMA aangewezen bank- of girorekening. DDMA heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door DDMA, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door DDMA is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is DDMA bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor DDMA voortvloeiende schade. 
 • 9.4 DDMA is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan DDMA verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 • 9.5 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan DDMA verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of DDMA buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van DDMA om schadevergoeding te vorderen. 
 • 9.6 Onverminderd de overige rechten van DDMA uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens DDMA gehouden om de incassokosten te vergoeden die DDMA heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.


Artikel 10 – Betaling (Lid)

 • 10.1 De Lidmaatschapskosten dienen steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Lid.
 • 10.2 DDMA is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij geen tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.
 • 10.3 Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels online betaling worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.
 • 10.4 Lid dient bij voornemens om in geval van automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met DDMA.
 • 10.5 DDMA kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Lid zich niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet.
 • 10.6 DDMA brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening en Lid betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte Lidmaatschapskosten inclusief 21% BTW.
 • 10.7 Als gevolg van tussentijds opzeggen kan er geen reeds betaalde bedragen worden teruggevorderd door Lid.
 • 10.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten m.b.t. DutchDanceMusicAcademy.nl Community

 • 11.1 Lid dient toegang tot de Community direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Lid kan contact opnemen met gebruiker middels e-mail indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap van Lid. DDMA is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat Lid de betaling heeft voldaan. DDMA streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de Community.
 • 11.2 DDMA staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid op grond van het Lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten. Gebruiker is niet verantwoordelijk van gebreken door designen/of programmeerfouten van de Community, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Community.

 • 11.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat DDMA ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, opdrachten, teksten, designs, video’s, muziek en afbeeldingen, komen toe aan gebruiker.

 • 11.4 Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

 • 11.5 Het is Lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.

 • 11.6 Het Lidmaatschap van Lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met DDMA is overeengekomen.


Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

 • 12.1 Alle door DDMA te leveren en geleverde producten, opleidingen en diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van DDMA, zolang de klant enige vordering van DDMA, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
 • 12.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, opleidingen en diensten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DDMA te bewaren.
 • 12.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, opleidingen en diensten zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
 • 12.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens DDMA tekort schiet of DDMA goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is DDMA gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De DDMA zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de DDMA. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de

  klant met DDMA was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor DDMA uit de terugneming voortvloeien.


Artikel 13 - Overmacht

 • 13.1 DDMA is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van DDMA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door DDMA niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 • 13.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van DDMA zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij DDMA als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van DDMA of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van DDMA. 
 • 13.3 Indien DDMA bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 • 14.1 DDMA is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van DDMA.
 • 14.2 DDMA is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community.
 • 14.3 De totale aansprakelijkheid van DDMA zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door DDMA aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 • 14.4 Lid zal DDMA en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Lid van de Community.
 • 14.5 DDMA is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.


Artikel 15 – Privacy

 • 15.1 DDMA respecteert de privacy van Klant en Lid. DDMA zal de persoonsgegevens van Klant/ Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van DDMA is in te zien. Klant/ Lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. 
 • 15.2 DDMA zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, mits dit om een volledige bedrijfsovername gaat. Gebruiker zal Lid/ Klant daarover vooraf informeren.
 • 15.3 Gegevens verstrekt door Klant/ Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.


Artikel 16 - Geschillen en toepasselijk recht

 • 16.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • 16.2 Op een met DDMA gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 • 16.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de DDMA ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.


Deze algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op: 28-11-2018

arrow_drop_up arrow_drop_down