Privacyverklaring Dutch Dance Music Academy

Algemene Voorwaarden

Dutch Dance Music Academy


Artikel 1 – Definities

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dutch Dance Music Academy, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 • 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 • 1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • 1.5 Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • 1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • 1.8 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • 1.9 Alle informatie zoals: geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over  bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën, die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.  
 • 1.10 DDMA: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “DDMA” de eenmanszaak Dutch Dance Music Academy.
 • 1.11 Klant: De (rechts)persoon met wie DutchDanceMusicAcademy.nl een overeenkomst heeft gesloten aangaande een product, opleidingstraject of dienst.
 • 1.12 Lid: De (rechts)persoon met wie DutchDanceMusicAcademy.nl een overeenkomst heeft gesloten aangaande de DutchDanceMusicAcademy.nl Community.

 • 1.13 Diensten: De door Dutch Dance Music Academy te verlenen diensten zoals beschreven op www.dutchdancemusicacademy.nl waaronder, alle opleidingstrajecten, het verschaffen van toegang tot de DDMA Community met het doel de alle vakkennis te krijgen over DJ-en en muziekproductie.
 • 1.14 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen DutchDanceMusicAcademy.nl en klant op grond waarvan DutchDanceMusicAcademy.nl diensten verleent aan klant.
 • 1.15 DutchDanceMusicAcademy.nl Community: Het leden-gedeelte van DutchDanceMusicAcademy.nl waar klant op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken in combinatie met andere leden.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dutch Dance Music Academy, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 • 2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • 2.4 Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • 2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • 2.7 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 2.8 Dutch Dance Music Academy is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.


Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 • 3.1 Alle aanbiedingen van de Dutch Dance Music Academy, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
 • 3.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • 3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • 3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • 3.6 De Overeenkomst tussen Dutch Dance Music Academy en klant komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van DutchDanceMusicAcademy.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door klant via telefoon, email of schriftelijk.
 • 3.7 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Dutch Dance Music Academy ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 • 3.8 Dutch Dance Music Academy  heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële klant te weigeren.


Artikel 4– Contractsduur, leveringstermijnen, leveringstermijnen, prijsverhoging, uitvoering en wijziging overeenkomst

 • 4.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • 4.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • 4.3 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 4.4 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • 4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • 4.6 Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 • 4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 • 4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 • 4.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 • 4.10 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

 • 4.11 Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  – Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 5– Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • 5.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 • 5.2 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • 5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 5.4 Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • 5.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • 5.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • 5.7 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.


Artikel 6– Lidmaatschap DutchDanceMusicAcademy.nl Community

 • 6.1 De Overeenkomst tussen Dutch Dance Music Academy en Lid komt tot stand door een lidmaatschapsbetaling te voldoen. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Lid via telefoon, e-mail of schriftelijk.
 • 6.2 Dutch Dance Music Academy  heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Klant te weigeren.
 • 6.3 Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit gebruiker of Lid.
 • 6.4 Lidmaatschap opzegging kan steeds uiterlijk één maand vóór het einde van de Lidmaatschapsperiode in het geval van een jaar lidmaatschap. Een maandlidmaatschap kan maandelijks worden opgezegd voor het einde van de nieuwe periode. Opzegging geschiedt schriftelijk per email info@dutchdancemusicacademy.nl aan Dutch Dance Music Academy.
 • 6.5 De Overeenkomst komt tot stand voor een periode van een maand of een jaar. De overeenkomst kan door Lid tussentijds en uiterlijk 1 dag voor afloop worden verlengd.
 • 6.6 Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot de DutchDanceMusicAcademy.nl Community. Alle door Dutch Dance Music Academy verkregen informatie dient Lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door Lid beheerde (online)software. Tenzij vooraf anders vermeld.
 • 6.7 Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 1 maand na beëindiging.


Artikel 7– Rechten en plichten DDMA m.b.t. DutchDanceMusicAcademy.nl Community

 • 7.1 Dutch Dance Music Academy spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijden beschikbaar is.
 • 7.2 Dutch Dance Music Academy is wel verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aangeboden content in de Community. Maar is niet verantwoordelijk voor de resultaten die behaald worden door middel van de informatie uit de Community.
 • 7.3 Dutch Dance Music Academy  behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het Lidmaatschap. DutchDanceMusicAcademy.nl zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 • 7.4 Dutch Dance Music Academy  kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community.
 • 7.5 Dutch Dance Music Academy verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Community. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 • 7.6 Dutch Dance Music Academy spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
 • 7.7 Dutch Dance Music Academy is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Gebruiker behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Community of anderen.
 • 7.8 Dutch Dance Music Academy is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de Community welke door een Lid zijn gemeld binnen de Community.


Artikel 8- Rechten en plichten Klant m.b.t. DutchDanceMusicAcademy.nl Community

 • 8.1 Klant is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.
 • 8.2 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan info@dutchdancemusicacademy.nl door te geven indien deze van toepassing zijn op de overeengekomen dienst.


Artikel 9- Rechten en plichten Lid m.b.t. DutchDanceMusicAcademy.nl Community

 • 9.1 Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.
 • 9.2 Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan info@dutchdancemusicacademy.nl door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.
 • 9.3 Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de Community. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.
 • 9.4 Lid zal geen gegevens plaatsen in de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.


Artikel 10– Betaling (Klant)

 • 10.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Dutch Dance Music Academy te verrekenen met de door DDMA in rekening gebrachte bedragen.
 • 10.2 Dutch Dance Music Academy heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 • 10.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Dutch Dance Music Academy aangewezen bank- of girorekening. Dutch Dance Music Academy heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door DDMA, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door DDMA is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is DDMA bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor DDMA voortvloeiende schade. 
 • 10.4 Dutch Dance Music Academy  is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan DDMA verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 • 10.5 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 10.6 Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • 10.7 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • 10.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 10.9 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 • 10.10 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Dutch Dance Music Academy verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Dutch Dance Music Academy  buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van DDMA om schadevergoeding te vorderen. 
 • 10.11 Onverminderd de overige rechten van Dutch Dance Music Academy uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Dutch Dance Music Academy gehouden om de incassokosten te vergoeden die DDMA heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 • 10.12 Zodra een deelnemer/student zich heeft aangemeld voor een les, cursus of workshop en akkoord gaat met de algemene voorwaarden dienen de kosten te worden voldaan voor aanvang van de cursus. De deelnemer/student ontvangt na aanmelding een factuur waarin de betalingsmogelijkheden staan vermeld. Indien de deelnemer/student de factuur niet voor de les/cursus voldoet wordt de aanmelding als vervallen beschouwd, en ontvangt de deelnemer/student een credit factuur.
 • 10.13 Studenten die zich korter dan 14 dagen voor aanvang van de training/opleiding of workshop aanmelden dienen het verschuldigde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn te voldoen.


Artikel 11 – Betaling (Lid)

 • 11.1 De Lidmaatschapskosten dienen steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Lid.
 • 11.2 Dutch Dance Music Academy is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij geen tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.
 • 11.3 Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels online betaling worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.
 • 11.4 Lid dient bij voornemens om in geval van automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met Dutch Dance Music Academy.
 • 11.5 Dutch Dance Music Academy kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Lid zich niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet.
 • 11.6 Dutch Dance Music Academy brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening en Lid betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte Lidmaatschapskosten inclusief 21% BTW.
 • 11.7 Als gevolg van tussentijds opzeggen kan er geen reeds betaalde bedragen worden teruggevorderd door Lid.
 • 11.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.
 • 11.9 Zodra een deelnemer/student zich heeft aangemeld voor een les, cursus of workshop en akkoord gaat met de algemene voorwaarden dienen de kosten te worden voldaan voor aanvang van de cursus volgens aangeboden betalingsmogelijkheden.


Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de DutchDanceMusicAcademy.nl Community

 • 12.1 Lid dient toegang tot de Community direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Lid kan contact opnemen met gebruiker middels e-mail indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap van Lid. Dutch Dance Music Academy is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat Lid de betaling heeft voldaan. DDMA streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de Community.
 • 12.2 Dutch Dance Music Academy staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid op grond van het Lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten. Gebruiker is niet verantwoordelijk van gebreken door designen/of programmeerfouten van de Community, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Community.

 • 12.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Dutch Dance Music Academy ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, opdrachten, teksten, designs, video’s, muziek en afbeeldingen, komen toe aan gebruiker.

 • 12.4 Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

 • 12.5 Het is Lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.

 • 12.6 Het Lidmaatschap van Lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met Dutch Dance Music Academy is overeengekomen.


Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 • 13.1 Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • 13.2 Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • 13.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 • 13.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • 13.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 • 13.6 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 14 - Overmacht

 • 14.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • 14.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 14.4 Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 • 14.5 Mocht er door ziekte of overmacht van/vanuit een leerkracht een les komen te vervallen dan zal deze les ten aller tijden worden ingehaald, dit in overleg met de studenten. In eerste instantie zal er worden ingezet op een vervangende leerkracht van hetzelfde niveau op de afgesproken datum en tijdstip. Bij overmacht op korte termijn zal de les worden ingehaald.


Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 • 15.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 15.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • 15.3 De totale aansprakelijkheid van DDMA zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door DDMA aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 • 15.4 Lid zal DDMA en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Lid van de Community.
 • 15.5 DDMA is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 • 15.6 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • 15.7 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 15.8 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • 15.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 16 – Privacy

 • 16.1 DDMA respecteert de privacy van Klant en Lid. DDMA zal de persoonsgegevens van Klant/ Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van DDMA is in te zien. Klant/ Lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. 
 • 16.2 DDMA zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, mits dit om een volledige bedrijfsovername gaat. Gebruiker zal Lid/ Klant daarover vooraf informeren.
 • 16.3 Gegevens verstrekt door Klant/ Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.


Artikel 17 - Geschillen en toepasselijk recht

 • 17.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • 17.2 Op een met DDMA gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 • 17.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de DDMA ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.


Artikel 18 - Garanties, onderzoek en reclame

 • 18.1 De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.  
 • 18.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 • 18.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 • 18.4 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • 18.5 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 • 18.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 • 18.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • 18.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 19 –Verjaringstermijn

 • 19.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 • 19.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 20–Risico-overgang

 • 20.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.


Artikel 21–Vrijwaring

 • 21.1 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 • 21.2 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 22–Toepasselijk recht en geschillen

 • 22.1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 23–Intellectuele eigendom

 • 23.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • 23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 23.3 De gebruiker werkt met een klachtenprocedure welke openbaar op de website te vinden is.


Artikel 24–Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • 24.1 Deze voorwaarden staan ter inzage op www.dutchdancemusicacademy.nl.
 • 24.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 • 24.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Artikel 25–Annulering voorwaarden

 • 25.1 Zodra een deelnemer/student zich heeft aangemeld voor een training/opleiding of workshop waarvan de data zijn vastgesteld dienen de kosten te worden voldaan. De deelnemer/student ontvangt na aanmelding een factuur waarin de betalingsmogelijkheden staan vermeld. 14 dagen na ontvangst van de factuur van de training/opleiding of workshop dient het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt. Indien de deelnemer/student 14 dagen na ontvangst van de factuur van de training/opleiding of workshop nog niet betaald heeft en zich niet schriftelijk heeft afgemeld dan is er een betalingsverplichting.
 • 25.2 Studenten die zich korter dan 14 dagen voor aanvang van de training/opleiding of workshop aanmelden dienen het verschuldigde bedrag direct te voldoen. Nadat er gebruik is gemaakt van een les is er sprake van een overeenkomst tussen Dutch Dance Music Academy is het niet mogelijk om gebruik te maken van de 14 dagen opzegtermijn en is er een betalingsverplichting.
 • 25.3 Annulering student.
  Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  * Deelnemer heeft tot 14 dagen bedenktijd na het versturen van de inschrijving.
  * Tot 14 dagen na inzending van inschrijving kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Indien er al betalingen hebben plaatsgevonden door de student zullen deze binnen 14 dagen worden teruggestort. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus of opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
  * Bij annulering langer dan 14 dagen na het versturen van de inschrijving voor een opleiding, training of cursus is de deelnemer/student verplicht om de volledige kosten van de opleiding, training of cursus te betalen. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de student vindt geen restitutie van de kosten plaats.
  * Bij verhindering van deelname na betaling is in overleg verschuiving naar een volgende training/opleiding of workshop mogelijk.
  * Bij het uitblijven van betalingen zullen wij een incassodienst inschakelen. Meer over incasso kunt u lezen op de pagina van de rijksoverheid.
  * Annuleren van deelname aan een les kan via WhatsApp tot 24 uur van tevoren of dient schriftelijk plaats te vinden door een email te sturen naar info@dutchdancemusicacademy.nl.
  *  Het verzetten en/of annuleren van een les kan kosteloos tot 24 uur voor de de les. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de les is de student verplicht om de volledige kosten van de les te betalen. Toelichting bij  1-Op-1 lessen worden om uiteenlopende redenen met regelmaat (te) laat gecancelled door cursisten. Onze docenten rekenen op deze lessen en worden door de DDMA vanzelfsprekend ook betaald om deze in hun schema te passen. Ook voor laat afgezegde lessen maken wij dus deze kosten. Wij kunnen dus niet anders dan deze kosten ook naar de cursist doorberekenen op het moment dat die last-minute verhinderd is. Wij vinden dit in veel gevallen net zo vervelend als de cursist. Natuurlijk maken wij een uitzondering voor sterfgevallen, geboortes of andere levensveranderende of zeer schrijnende omstandigheden.
 • 25.4 Uitval lessen
  Mocht er door ziekte of overmacht van/vanuit een leerkracht een les komen te vervallen dan zal deze les ten aller tijden worden ingehaald, dit in overleg met de studenten. In eerste instantie zal er worden ingezet op een vervangende leerkracht.
 • 25.5 te weinig deelnemers
  Mocht de opleiding of training door te weinig deelnemers geen doorgang kunnen vinden dan krijgt de deelnemer de kans om zijn inschrijving door te schuiven naar de eerst volgende beschikbare datum. Mocht de deelnemer hier geen gebruik van willen maken dan kan deze zijn geld terug vragen. De betaalde gelden zullen dan binnen 14 dagen worden uitbetaald aan de deelnemer.


Artikel 26–Geheimhouding

 • 26.1 Alle informatie welke binnen de organisatie door medewerkers, leerkrachten of andere personen die bij gebruiker werkzaam zijn of worden ingehuurd vergaard word zal vertrouwelijk worden behandeld. Dit alles is in een geheimhoudingsovereenkomst vastgelegd welke door één ieder die werkzaam is binnen de organisatie ondertekend is.

Artikel 27–Klachtenregeling


  • 27.1 Artikel 1: Definities
  • 27.1.1 Dutch Dance Music Academy gevestigd te Wijchen.
  • 27.1.2 Klager: een deelnemer aan een opleiding of training van de Dutch Dance Music Academy of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer.
  • 27.1.3 Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij de Dutch Dance Music Academy of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
  • 27.1.4 Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
  • 27.1.5 Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.
  • 27.1.6 Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  • 27.2 Artikel 2: Indienen van een klacht
  • 27.2.1 De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van de Dutch Dance Music Academy via het e-mail adres info@dutchdancemusicacademy.nl of per post naar Saltshof 3069 6604 GK te Wijchen.
  • 27.2.2 Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
  • 27.3 Artikel 3: Behandeling van de klacht
  • 27.3.1 De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 5 dagen.
  • 27.3.2 De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
  • 27.3.3 Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
  • 27.4 Artikel 4: Uitspraak
  • 27.4.1 Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
  • 27.4.2 Klachten worden binnen vastgestelde termijn van 2 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen vastgestelde termijn van 2 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer de directie van de Dutch Dance Music Academy verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  • 27.4.3 Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
  • 27.4.4 Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Algemeen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.
  • 27.5 Artikel 5: Bewaartermijnen
  • 27.5.1 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en worden voor de duur van 1 jaar bewaard.
  • 27.6 Artikel 6: Ingangsdatum
  • 27.6.1 Deze regeling gaat in op 18-07-2022.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 22-08-2022